کتب و نشریات

در این قسمت از وب‌سایت اکومدل کتب حوزه‌ی اقتصادسنجی، مدلسازی اقتصادی و برنامه‌ریزی ریاضی ارائه می‌شود. اکومدل اولین مرجع مدلسازی اقتصادی و برنامه ریزی صنعتی است.

1 مطلب موجود میباشد