مدلسازی اقتصادی

مدلسازی اقتصادی ساختار نظری است که فرآیندهای اقتصادی را با مجموعه ای از متغیرها و مجموعه ای از روابط منطقی و یا کمی بین آنها نشان می دهد. مدل اقتصادی یک چارچوب ساده، اغلب ریاضی است که برای نشان دادن فرایندهای پیچیده طراحی شده است. در این قسمت از اکومدل با یادداشت‌ها و مطالب مربوط با مدلسازی اقتصادی آشنا خواهید شد.

1 مطلب موجود میباشد