تحلیل هزینه-فایده

تحلیل هزینه-فایده روشی منسجم برای تخمین نقاط قوت و ضعف یک بنگاه یا کسب و کار اقتصادی. در این روش به تعیین هزینه‌های یک پروژه یا سیاست در عین مشخص کردن فواید و عایدی‌های آن پروژه یا سیاست پرداخت می‌شود.

0 مطلب موجود میباشد