بررسی پوشش ریسک انتشار اوراق استصناع در مدل‌های عملیاتی اوراق استصناع موازی، مدل بورس و اوراق استصناع غیرمستقیم

1 سال پیش
دو فصلنامه جستارهای اقتصادی

دانلود مقاله

برای دانلود مقاله اینجا کلیک نمایید.

مقاله ۲، دوره ۱۵، شماره ۲۹، بهار و تابستان ۱۳۹۷، صفحه ۳۹-۶۷
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۳۰۴۷۱/iee.2018.1442

نویسندگان

محمدنقی نظرپور ؛ دانشیار اقتصاد دانشگاه مفید.
روح اله عبادی ؛ دانشجوی دکترای علوم اقتصادی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
سید هادی میرحسینی ؛ کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس.

چکیده

به‌کارگیری روش‌ها و ابزارهای مختلف برای تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی با ریسک همراه بوده و ریسک و بازده در سرمایه‌گذاری و تأمین مالی همیشه همراه هم‌اند و ازاین‌رو تصمیم‌های سرمایه‌گذاری هماره براساس و با ملاحظه رابطه میان ریسک و بازده صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران همواره باید در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود ریسک را در نظر داشته باشند. به‌دلیل اهمیت و اثرگذاری بالای ریسک و همچنین امکان‌پذیر نبودن حذف ریسک باید ریسک‌ها را شناسایی، محاسبه و مدیریت کرد.
ضرورت توجه به این موضوع از آن روست که بسط و تعمیق بازار مالی در کشور باید برای رفع محدودیت‌های کشور در زمینه جذب سرمایه با توجه به ملاحظه‌های شرعی صورت گیرد و درعین‌حال پاسخ به نیازهای اساسی جامعه باید با توسعه بازار سرمایه ایران و متنوع کردن ابزارهای موجود آن انجام شود. معرفی اوراق استصناع به‌عنوان ابزار مالی توانا برای تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی با توجه به ارزیابی ریسک‌های بالقوه و بالفعل و طراحی پوشش ریسک این اوراق برای گسترش و پذیرش عمومی آن در نظام مالی ایران می‌تواند چالش‌های زیادی از نظام تأمین مالی ایران را مرتفع کند.
در این مقاله به روش توصیفی−تحلیلی با استفاده از داده‌های پرسش‌نامه‌ای و روش AHP، به بررسی این فرضیه پرداخته می‎شود که «در بین مدل‌های عملیاتی اوراق استصناع، مدل سازمان بورس اوراق بهادار بهینه‌ترین الگو برای پوشش ریسک می‌باشد». برای بررسی این فرضیه، برخی از ریسک‌های انتشار اوراق استصناع در قالب مدل استصناع موازی، مدل بورس و استصناع غیرمستقیم مطالعه شده است. نتایج نشان می‌دهد که پوشش ریسک در بین مدل‌های عملیاتی اوراق استصناع، مدل بورس بهترین مدل از نظر پوشش ریسک است.

 

مراجع

۱٫ ابزری، مهدی؛ سعید صمدی و هادی تیموری (۱۳۸۶)، «بررسی عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سرمایه‌گذاری در محصولات مالی»، روند، ش۵۴ و ۵۵، ص۱۲۳−۱۵۲٫

۲٫ ابن‌منظور، لسان العرب.

۳٫ اداره آمار و برنامه‌ریزی بانک سینا (۱۳۸۸)، «نگاهی اجمالی بر: مدیریت ریسک در نظام بانکی»، تهران: اداره انتشارات.

۴٫ زرقاء، انس (۱۳۸۰)، «گواهی استصناع (سفارش ساخت)»، اقتصاد اسلامی، ترجمه محمدزمان رستمی، س۱، ش۱، ص۱۲۰−۱۲۸٫

۵٫ سروش، ابوذر و مجتبی کاوند (۱۳۹۰)، «ریسک‌های اوراق رهنی اسلامی و برخی راهکارهای پوشش آنها در ایران»، جستارهای اقتصادی، س۸، ش۱۶، ص۱۱۷−۱۴۵٫

۶٫ سروش، ابوذر و محسن صادقی (۱۳۸۷)، «مدیریت ریسک اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)»، اقتصاد اسلامی، ش۲۷، ص۱۵۷−۱۸۶٫

۷٫ السویلم، ابراهیم (۱۳۸۶)، پوشش ریسک در مالی اسلامی، ترجمه محمد علیزاده اصل، مهدی عسگری و مهدی حاجی رستم‌لو، تهران: دانشگاه امام صادقg.

۸٫ فراهانی‌فرد، سعید (۱۳۸۸)، «صکوک سلف؛ ابزاری مناسب برای تأمین مالی و پوشش ریسک»، اقتصاد اسلامی، ش۳۳، ص۷−۳۲٫

۹٫ کمیجانی، اکبر و محمدنقی نظرپور (۱۳۸۶)، «تأمین مالی طرح‌های اقتصادی از طریق اوراق استصناع و چگونگی به‌کارگیری آن در بازار بورس»،مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی تأمین مالی اسلامی، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف.

۱۰٫ مزینی، امیرحسین (۱۳۸۹)، امکان‌سنجی انتشار اوراق صکوک در اقتصاد ایران مطالعه موردی بخش معدن و صنایع معدنی، تهران: انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.

۱۱٫ موسویان، سیدعباس و حسین شیرمردی احمدآباد (۱۳۹۱)، «مدیریت ریسک‌های اوراق بهادار مضاربه با تأکید بر فقه امامیه»، تحقیقات مالیاسلامی، س۲، ش۱ (پیاپی ۳)، ص۳۹−۶۸٫

۱۲٫ میرفیض، فلاح شمس و مهدی رشنو (۱۳۸۷)، «ریسک در صکوک و مصون‌سازی آن براساس موازین شرعی»، مجموعه مقالات نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران: مؤسسه عالی بانکداری ایران.

۱۳٫ نظرپور، محمدنقی (۱۳۸۴)، «اوراق بهادار استصناع (سفارش ساخت) ابزاری برای سیاست پولی»، اقتصاد اسلامی، ش۲۰، ص۸۱−۱۱۰٫

۱۴٫ نظرپور، محمدنقی (۱۳۹۲)، عقد و اوراق استصناع کاربردهای استصناع در بازارهای مالی اسلامی، قم: دانشگاه مفید و سمت.

  1. ۱۵٫  نظرپور، محمدنقی و ایوب خزائی (۱۳۸۹)، «طراحی پوشش ریسک صکوک استصناع در بازار بورس اوراق بهادار»، سیاست‌های اقتصادی (نامه مفید) ش۸۱، ص۳−۲۶٫

۱۶٫ نوِو، ریموند پی (۱۳۸۵)، مدیریت مالی، ترجمه و اقتباس علی جهانخانی و علی پارسائیان، ج۱، چ۱۰، تهران: سمت.

۱۷٫ هال، جان (۱۳۸۴)، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، ترجمه سجاد سیاح و علی صالح آبادی، چ۱، تهران: شرکت کارگزاری مفید.

۱۸٫ Al-Bashir, Muhammad, (2008), “Sukuk Market: Innovations and Challenges”, Islamic Economic Studies, Vol. 15, No. 2, pp. 1-22.
۱۹٫ Crouchy, Michel & Galai, Dan & Mark, Robert, (2006), Essentials of Risk Management, McGraw- Hill.
۲۰٫ Khan, Tariqullah & Habib Ahmed (2001), Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry, Jeddah, Islamic Research and Training Institute (IRTI).
۲۱٫ Obaidullah, Mohammad (2002), “Islamic Risk Management: Towards Greater Ethics and Efficiency”, International Journal of Islamic Financial Services, Vo1.04, No.3.
۲۲٫ Nathif, j. Adam & Abdulkader, Thomas, (2004(, Islamic Bonds: Your Guide to issuing, structuring and investing in Sukuk, Euromoney Books.
۲۳٫ Tariq, Ali Arsalan & Dar, Humayon, (2007), “Risks of Sukuk Structures: Implications for Resource Mobilization”, Thunderbird International Business Review, Vol. 49, pp. 203-223.
۲۴٫ Tariq, Ali Arsalan, (2004), Managing Financial Risks of Sukuk Structures, Loughborough University.
۲۵٫ Salman, Syed Ali, (2005), “Islamic Capital Market Products: Developmentd and Challenges”, IDB Group, Occasional Paper, No.9, pp. 1-22.
لطفا امتیاز دهید
0
برچسب ها :
نویسنده مطلب مصطفی رهنما
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بخش عمومی - علاقه‌مند به مباحث مدلسازی، برنامه ریزی خطی و ترکیب برنامه‌نویسی و اقتصاد هستم. سعی می‌کنم مباحثی کاربردی در اختیار شما قرار دهم.