تأثیر درجه‌ی رقابت در سیستم بانکی و الزامات سرمایه‌ای بر میزان ریسک‌پذیری بانک‌های ایران

2 سال پیش

برای دانلود مقاله  تأثیر درجه‌ی رقابت در سیستم بانکی و الزامات سرمایه‌ای بر میزان ریسک‌پذیری بانک‌های ایران از لینک زیر استفاده نمایید:

چکیده مقاله

این مطالعه، با استفاده از برآوردگر سیستمی بلاندل و باند در چارچوب روش گشتاورهای تعمیم‌یافته، به بررسی تأثیر درجه‌ی رقابت و الزامات سرمایه‌ای بر ریسک‌پذیری سیستم بانکی ایران طی دوره‌ی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ می‌پردازد. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که درجه‌ی رقابت در بازار سپرده با یک وقفه، تأثیر مثبت و معناداری بر میزان ریسک‌پذیری بانک‌ها دارد، ولی افزایش درجه‌ی رقابت در بازار تسهیلات، منجر به کاهش ریسک‌پذیری بانک‌ها می‌شود. در مورد تأثیرگذاری نسبت سرمایه به دارایی بر ریسک‌پذیری بانک‌ها، نتایج به‌دست آمده حاکی از تأثیرگذاری منفی و معنادار نسبت مذکور بر میزان ریسک‌پذیری بانک‌هاست. همچنین، نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که افزایش نگهداری سرمایه به ازای هر واحد دارایی توسط بانک‌ها، منجر به کاهش سودآوری آن‌ها می‌شود. کاهش سودآوری بانک‌ها در اثر افزایش نسبت سرمایه به دارایی آن‌ها، عدم کارایی الزامات سرمایه‌ای در کاهش ریسک‌پذیری بانک‌ها را سبب می‌شود.

مشخصات مقاله

مجله تحقیقات اقتصادی

بهار ۱۳۹۷، دوره ۵۳، شماره ۱؛  صفحه ۲۵-۴۴

تیمور رحمانی ۱؛ محسن مهرآرا۲؛ امین محسنی چراغلو۳؛ گیتی شاکری۴
۱دانشیار دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران
۲استاد دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران
۳استادیار دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران
۴دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران

ریسک‌پذیری؛ الزامات سرمایه‌ای؛ سیستم بانکی؛ رقابت؛ داده‌های تابلویی

G11، G21، G32، E44، C23

لطفا امتیاز دهید
0
برچسب ها :
نویسنده مطلب مصطفی رهنما
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بخش عمومی - علاقه‌مند به مباحث مدلسازی، برنامه ریزی خطی و ترکیب برنامه‌نویسی و اقتصاد هستم. سعی می‌کنم مباحثی کاربردی در اختیار شما قرار دهم.