( شبیه ‏سازی تأثیر سالمندی بر متغیرهای اقتصاد کلان (کاربردی از روش تعادل عمومی نسل‏های همپوش)

2 سال پیش
تحلیل داده

برای دانلود مقاله  شبیه‏ سازی تأثیر سالمندی بر متغیرهای اقتصاد کلان (کاربردی از روش تعادل عمومی نسل‏های همپوش) از لینک زیر استفاده نمایید:

چکیده مقاله

سالمندی جمعیت یکی از دغدغه‌های مهم قرن اخیر در سراسر دنیا بشمار می‏آید. در مطالعه‌ی حاضر، بهمنظوربررسیتأثیرتغییراتجمعیتیبربرخیازمتغیرهایکلاناقتصادی،یکمدل نسل‏هایهم‌پوش دومرحله‏ایی دایموند طراحی شده است. در این مدل افراددودوره‌ زندگیمی‏کنند، طولهردورهسیسالدرنظر گرفته شده است. ازنقطهنظر چرخه‌ی زندگیدوره‌ی اولبیانگر زندگیکاریودوره‌ی دوممربوطبهبازنشستگیاست. اینمدلازسهبخش خانوار، دولت وتولیدتشکیلمی‌شود کهدر یکبازاررقابتکاملفعالیتمی‏کنند. این مدل متناسب با شرایط ایران طراحی و برازش شده است و در انتها نتایج به‌دست آمده تحلیل خواهد شد. در این مدل، داده از سال ۱۹۴۰ وارد و تا سال۲۱۰۰ شبیه‌سازی شده است.
نتایج به‌دست آمده از شبیه‏سازی‌ها نشان می‌دهد، بر اثر سالمندی جمعیت، از یک سو به‌مرور سهم عواید بازنشستگی از بودجه، افزایش و سهم سرمایه‌گذاری عمومی کاهش می‏یابد، به‌عبارت دیگر سالمندی جمعیت سبب برون‌رانی سرمایه‌گذاری عمومی و از سوی دیگر سبب کاهش نرخ رشد سالیانه محصول سرانه سرمایه می‌شود و به تبع کاهش این دو عامل رشد اقتصادی نیز روند کاهنده خواهد داشت. همچنین سیاست‌های دولت به علت زیاد شدن جمعیت سالمند و کاهش عرضه‌ی نیروی کار مولد، افزایش مالیات و سن بازنشستگی خواهد بود، که این سیاست‌ها کمی از شدت برون رانی سرمایه‌گذاری عمومی می‏کاهد.

مشخصات مقاله

مجله تحقیقات اقتصادی

بهار ۱۳۹۷، دوره ۵۳، شماره ۱؛  صفحه ۹۳-۱۱۵

زهرا کاشانیان ۱؛ حسین راغفر۲؛ میر حسین موسوی۲
۱تدریس در دانشگاه آزاد و علمی-کاربردی جهادددانشگاهی دانشگاه تهران
۲عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

مدل تعادل عمومی نسل‏های همپوش؛ سالمندی جمعیت؛ بودجه‌ی دولت؛ بازنشستگی؛ رشد اقتصادی

E62, H5, J26, C5

برای دیدن همه‌ی مقالات علمی پژوهشی به صفحه مقالات بروید:

لطفا امتیاز دهید
0
نویسنده مطلب مصطفی رهنما
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بخش عمومی - علاقه‌مند به مباحث مدلسازی، برنامه ریزی خطی و ترکیب برنامه‌نویسی و اقتصاد هستم. سعی می‌کنم مباحثی کاربردی در اختیار شما قرار دهم.